• Imprimeix
Borsa de personal interí dels cossos de l'Administració de justícia a Catalunya

Sol·licitar

Sol·licitar 21206 - Borsa de personal interí dels cossos de l'Administració de justícia a Catalunya Departament de Justícia

Podeu consultar la vostra situació a la borsa al Pas 4.

Presentació de la sol·licitud: del 16 al 30 de setembre de 2017.

 

A la sol·licitud de participació cal adjuntar la documentació acreditativa:

- dels requisits, d'acord amb el previst a la base 5.1 de la Resolució de convocatòria.
- dels mèrits al·legats, d'acord amb el previst a la base 5.2 de la Resolució de convocatòria.

Documentació relacionada: Mèrits

Els mèrits es valoren prenent com a referència la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, 30 de setembre de 2017, i d'acord amb les funcions a fer, i es divideixen en els següents apartats (base 4.5 de la Resolució de la convocatòria):

- Formació i experiència jurídica: titulacions acadèmiques, cursos de matèries relacionades amb l'Administració de justícia, superació de proves selectives i experiència professional com a advocat, procurador i graduat social.
- Coneixement de català
- Antiguitat: només es té en compte el temps de serveis prestats a l'Administració de justícia.

Requisits generals

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir més de 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. Per al cos d'auxili judicial, tenir més de 18 anys.

c) Tenir o estar en condicions d'obtenir el títol exigit per accedir a cada cos d'acord amb el que estableixi la convocatòria. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la documentació que n'acredita l'homologació.

d) No patir cap malaltia, ni limitació física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents. Les persones aspirants que tinguin la condició legal de persones amb grau de discapacitat han d'acreditar la compatibilitat funcional per exercir les tasques encomanades, mitjançant un dictamen expedit per l'equip multiprofessional competent.

e) No haver estat objecte de condemna per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys, llevat que s'hagi obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació.

f) No haver estat objecte de separació, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en situació d'inhabilitació per desenvolupar les funcions públiques, llevat que s'hagi estat degudament rehabilitat.

g) No haver estat sancionat per falta molt greu o per dues faltes greus, sempre que la sanció no hagi estat cancel·lada.

h) No haver estat objecte de destitució i exclusió a conseqüència de la tramitació d'un procediment de rendiment insuficient o manca de capacitat del servei de l'Administració de justícia, previst a l'Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, per la qual es regula la selecció, la formació i el nomenament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

i) No haver estat exclòs, per no haver superat el curs de formació o el període de pràctiques, de la convocatòria immediatament anterior, respecte del cos al qual es vol accedir.

j) No incórrer en cap causa d'incompatibilitat.

Requisits específics que han de complir les persones aspirants segons la borsa de personal interí en la qual es vulguin integrar.

Metges forenses: 
Graduat o llicenciat en medicina.

Gestió processal i administrativa: 
- Graduat, diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent.
- Coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari de tractament de textos amb entorn gràfic.

Tramitació processal i administrativa: 
- Batxillerat o tècnic.
- Coneixements de mecanografia amb una velocitat mínima de 220 pulsacions per minut en màquina d'escriure o teclat d'ordinador i coneixements de mitjans ofimàtics a nivell d'usuari de tractament de textos amb entorn gràfic.

Auxili judicial: 
Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.

Per al cos de tramitació processal i administrativa i per al cos d'auxili judicial, cal tenir en compte el que estableix l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17 de juny), en relació amb les equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i batxiller regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Cos o cossos a què presentar-se

Es pot sol·licitar pertànyer simultàniament a les borses de personal interí dels cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa. Les persones que es presentin al cos d'auxili judicial o de metges forenses no poden presentar-se a cap altre cos.

Opcions d'àmbits territorials i partits judicials

Les borses de personal interí s'organitzen en una única demarcació, corresponent al territori de Catalunya, amb quatre àmbits territorials: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

S'han de demanar un mínim de 3 partits judicials corresponents a un o més àmbits territorials. Els metges forenses poden demanar un o més àmbits territorials, però no poden excloure cap partit judicial.