• Imprimeix
Certificació de dades registrals d'una associació

Sol·licitar el certificat

Sol·licitar el certificat 10257 - Certificació de dades registrals d'una associació Departament de Justícia
  1. Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
  2. Un cop generada la carta de pagament, s'ha de fer l'ingrés de la taxa en el termini de 10 dies hàbils. Si transcorregut aquest termini, no s'ha abonat l'import corresponent, s'entendrà la petició com desestimada i es tancarà el procediment.

21,85 €

El pagament de la taxa es pot fer als caixers automàtics Servicaixa o per internet, mitjançant l’opció de pagaments en línia del web de CaixaBank. Cal conservar el resguard justificatiu del pagament com a comprovant. La justificació del pagament de la taxa només s'exigeix en el moment d'iniciar la prestació del servei. Si es presenta documentació complementària relativa a un expedient en tràmit, no s'ha de tornar a pagar la taxa.

En el cas de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona, a més de fer-hi el tràmit també s'hi pot pagar la taxa.