• Imprimeix
Inscripció dels òrgans de govern d'una associació

Inscripció de la renovació total dels òrgans de govern

Inscripció de la renovació total dels òrgans de govern 20189 - Inscripció dels òrgans de govern d'una associació Departament de Justícia

El termini per presentar la sol·licitud és d'un mes a partir de la data en què va tenir lloc l’assemblea de renovació de la junta. 

El termini per presentar la documentació és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà del dia en què es presenta la sol·licitud d'inscripció. Un cop generada la carta de pagament, s'ha de fer l'ingrés de la taxa en el termini de 10 dies hàbils. Si transcorregut aquest termini, no s'ha abonat l'import corresponent, s'entendrà la petició com desestimada i es tancarà el procediment.

Els estatuts de l'associació han d’haver estat declarats adequats a la legalitat i han d'estar inscrits en el Registre d'associacions.

Totes les composicions de les juntes de govern anteriors han d’estar inscrites en el Registre d'associacions.

21,85 €

El pagament de la taxa es pot fer als caixers automàtics Servicaixa o per internet, mitjançant l’opció de pagaments en línia del web de CaixaBank. Cal conservar el resguard justificatiu del pagament com a comprovant.

La justificació del pagament de la taxa només s'exigeix en el moment d'iniciar la prestació del servei. Si es presenta documentació complementària relativa a un expedient en tràmit, no s'ha de tornar a pagar la taxa.

En el cas de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona, a més de fer-hi el tràmit també s’hi pot pagar la taxa.