• Imprimeix

Registre dels grups d’interès

20289 - registre grups interès Departament de Justícia justicia

El Registre atorga als grups d'interès una sèrie d'avantatges a l'hora de relacionar-se amb l'Administració i el sector públic i d'accedir a la informació sobre la seva activitat i iniciatives. Des d'aquest tràmit es pot fer la inscripció, la cancel·lació, l'actualització registral, la denúncia per incompliment de la normativa reguladora i l'alerta sobre un grup d'interès registrat.

 

 

Llegiu-ne més

Persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions davant de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en defensa d'un interès propi o de tercers, o d'un interès general. També poden inscriure's les plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Als efectes d'aquest Registre, s’entén per Administració de la Generalitat el president i el Govern respecte de les funcions que, en relació amb l'Administració de la Generalitat, els atribueix la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del govern, i els departaments de la Generalitat. I sector públic són tots aquells classificats en l’Ordre ECO/22/2015, de 26 de gener, que inclou: els organismes, els ens públics, els ens instrumentals, les entitats independents i les entitats vinculades amb l’Administració de la Generalitat inventariades en el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Data actualització 18.07.2016