• Imprimeix
Registre dels grups d'interès

Sol·licitar la inscripció registral d’un grup d’interès i esmenes a la inscripció

Sol·licitar la inscripció registral d’un grup d’interès i esmenes a la inscripció 20289 - registre grups interès Departament de Justícia

La inscripció es pot sol·licitar en qualsevol moment. Cal tenir en compte, però, que per actuar com a grup d'interès davant dels càrrecs, autoritats i empleats públics, membres electes o diputats, cal estar-hi inscrit.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

1. La inscripció en el Registre de grups d'interès dona dret a:

a) Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i empleats públics, membres electes o diputats com a grup d’interès inscrit en el Registre.

b) Formar part de les llistes de correu per rebre alertes automàtiques sobre tramitacions, actes i consultes públiques respecte de les activitats o les iniciatives relatives a les matèries d’interès del grup declarant que s’hagin fet constar en les declaracions responsables o en les modificacions posteriors.

c) Fer constar la seva contribució en les consultes públiques en qualitat de grups d’interès inscrits al Registre.

2. Cal que la sol·licitud estigui signada pel representant legal del grup d'interès amb un certificat digital. La signatura de la sol·licitud comporta l'acceptació del codi de conducta i les obligacions derivades de la inscripció.

3. Si l'òrgan responsable del Registre detecta un error o una omissió en la sol·licitud, adreçarà un requeriment al declarant i li atorgarà un termini de 10 dies hàbils per esmenar-lo. En el cas que el requeriment no sigui atès o ho sigui de forma insuficient, l'òrgan responsable del Registre pot acordar l'inici d'un procediment d'investigació i adoptar, com a mesura cautelar, la suspensió temporal de la inscripció.

Més informació sobre grups d'interès