• Imprimeix
Registre dels grups d'interès

Presentar una denúncia per incompliment de la normativa reguladora dels grups d'interès

Presentar una denúncia per incompliment de la normativa reguladora dels grups d'interès 20289 - registre grups interès Departament de Justícia

Es pot presentar en qualsevol moment

S’ha d’adjuntar a la denúncia la documentació en què es basen els fets denunciats, sense que s’admetin mers judicis de valor. Si és el cas, també cal fer constar els danys soferts amb ocasió dels fets denunciats i la documentació que els acredita.

No n'hi ha

A la denúncia, cal fer-hi constar la identitat de la persona que la formula, però aquesta identitat no és objecte de publicació.